Kosár:

 

Üzletszabályzat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a novum pocket kiadó - novum publishing gmbh (továbbiakban: Kiadó) és a Megrendelő között megrendeléskor létrejövő szerződéses jogviszonyokban a Megrendelő és a Kiadó jogait és kötelezettségeit.

§ 1 Általános rendelkezések
A Kiadó szolgáltatásának valamennyi Megrendelője elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen ÁSZF-ben foglalt jogait és kötelezettségeit. Kiadó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A mindenkor érvényben lévő ÁSZF-et a Kiadó weboldalán novumverlag.hu lehet elérni. A Megrendelő eltérő igényeit a Kiadó nem ismeri el, kivéve ha a Kiadó írásban hozzájárulását adja.

§ 2 Szerződés létrejötte és lemondása
Kiadó köteles a Megrendelő megrendelését honlapján közölteknek megfelelően teljesíteni. A honlapon előforduló elírási-, nyomtatási- és számolási hibák esetén a Kiadó jogosult a szerződéstől elállni.
A Megrendelő saját részéről írásban (E-mailben is) vagy az eredeti csomagolású áru 2 héten belüli visszaküldésével, elállhat a szerződéstől. Azonban, ha a megrendelés értéke meghaladja a 25.000,- Ft-ot, a Kiadó megtéríti a visszaküldés költségeit. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kiadó adott esetben a termék használatbavételekor keletkező értékcsökkenést visszatarthatja.

§ 3 Szállítás
Amennyiben más megállapodás nem születik, a szállítás raktárról a Megrendelő által megadott címre történik. Szállítási határidő megadása nem kötelező, hacsak nem kivételes esetben a szállítási határidőre kötelezettséget vállalt a Kiadó.

§ 4 Esedékesség és fizetés, késedelem
A vételár a megrendeléssel válik esedékessé. A Megrendelő a vételárat a számla alapján fizeti. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Kiadó jogosult a jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként felszámítani. Amennyiben a Kiadónak a késedelem miatt bizonyíthatóan további kára keletkezik, a Kiadó jogosult ezeket Megrendelővel szemben érvényesíteni.

§ 5 Különleges számlaelőírások a vásárlásra vonatkozóan
Megrendelő részére számla kiállítása csak 18 éves kortól lehetséges. A szállítási címnek, a címzettnek és a számlázási címnek azonosnak kell lennie. A Kiadó fenntartja a jogot a fizetési módra vonatkozóan, hogy bizonyos megrendeléseknél a számlára történő fizetés helyett más fizetési módot (pl. utánvét) határozzon meg. A számla összege a számla kézhezvételétől esedékes.
Számlás fizetés esetén a Kiadó ellenőrzi és értékeli Megrendelő adatait és gondoskodik jogszerűen a változások nyomonkövetéséről gazdasági okok miatt. A vizsgálat eredménye csak a fizetési mód meghatározására lehet kihatással, a szállításra azonban nem.

§ 6 Beszámítás, visszatartás
Beszámításra joga a Megrendelőnek csak akkor keletkezik, ha igénye jogerősen megállapításra került, vagy a Kiadó elismerte. Ezen kívül a visszatartási jog gyakorlásával csak akkor élhet, ha egyéni követelése egyazon szerződéses feltételeken nyugszik.

§ 7 Tulajdonjogra vonatkozó kikötés
A Megrendelővel szemben fennálló igények teljes kiegyenlítéséig a kiszállított termék tulajdonjoga a Kiadó tulajdonában marad.

§ 8 Hiányos szállítás, felelősség
Kiadó hiányos szállítása esetén Megrendelő jogosult pótlólagos teljesítést (hiány megszüntetését, pótszállítást) követelni. Amennyiben a Kiadó a pótlólagos teljesítésre nem képes, vagy késlekedik a meghatározott határidőn belül a Kiadó részére felróható ok(ok) miatt, vagy egyéb okból az utólagos teljesítésre nem kerül sor, Megrendelő jogosult saját választása szerint a megrendelési ár megfelelő mértékű csökkentését kérni, vagy a szerződéstől elállni. Ezen felül, ha más már nem adódik, Megrendelő további igényei - bármely jogcím alapján - kizártak, nem merülhetnek fel. A Kiadó nem felelős azokért a károkért, melyek a szállítás során nem a termékben lépnek fel, különös tekintettel a Megrendelő Kiadónak felróható - haszon vagy egyéb vagyoni káraira. Amennyiben a Kiadó felelőssége kizárt, vagy korlátozottan áll fenn, ugyanez vonatkozik a munkavállalók, képviselők és a teljesítést segítők személyes felelősségére is.
Előrelátható korlátozott felelősség nem érvényes, amennyiben a károkozás szándékosságból vagy nagy gondatlanságból fakad, vagy személyi sérülés áll fenn. Amennyiben a Kiadó gondatlangságból szerződéses kötelezettségeit megsérti, pótkötelezettségei csak a termékben keletkezett károk erejéig terjednek. Elévülés ideje 24 hónap, mely a szállítás napjától számítódik.

§ 9 Adatvédelem
A Kiadó védi azon személyes adatokat, információkat, amelyeket a Megrendelő rendelkezésére bocsát. A Kiadó a Megrendelő személyes adatait nem bocsátja mások, vagy más jellegű használathoz rendelkezésre. A Kiadó nem zárja ki azonban, hogy adatbankjába 3. személy elemzés, javítás céljából betekinthessen.

§ 10 Érvényes jogi szabályozás
Az ezen szerződésből eredő igények teljesítési helye Eisenstadt (Kismarton – Ausztria). A szerződő felek a szerződésből eredő vitás kérdések rendezésére az eisenstadti (kismartoni) bíróság (Gericht in Eisenstadt) kizárólagos illetékességét kötik ki. Ez a szerződés az ausztriai (Republik Österreich) jogszabályoknak megfelelően íródott és annak jogi hatálya alatt áll. 

 

A-7311 Neckenmarkt, Rathausgasse 73. – Tel.: +43 26 10 43 111 60 – Fax: +43 26 10 43 111 28 - E-Mail: kiado@novumpocket.com